Kwiecień 6, 2015

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe – SUG-A

Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe – SUG-A

Zasada działania aerozolowych środków gaśniczych polega na przerwaniu reakcji spalania poprzez związanie wolnych rodników palenia związkami powstałymi z przetworzenia ciała stałego. Dzięki rekombinacji i wiązaniu wolnych rodników pożar zostaje szybko zatrzymywany. Inhibitorami reakcji spalania aerozolowych środków gaśniczych są powszechnie występujące sole nieorganiczne zawierające metale alkaliczne rozdrobnione do wielkości nanocząstek (<100nm). Dielektryczne nanocząsteczki inhibitora posiadają specyficzne właściwości, które w zakresie gaszenia pożaru przewyższają dotychczasowe systemy konwencjonalne (wodne, mgłowe), gazowe (C02) oraz gazowe oparte na inhibitorach takich jak FM 200, tribromochoroetan, dibromodichloroetan itp. Nanoproszki mają zdolność do dużej penetracji środowiska pożarowego i w przeciwieństwie do gazów nie rozcieńczają się a więc przez dłuższy czas mogą przebywać w przestrzeni otwartej. Gazowe środki gaśnicze wymagają, bowiem stosowania zwartych przestrzeni. W szczególności środki oparte na C02 są w chwili obecnej wycofywane ze stref ZL z racji ich właściwości trujących. Z kolei proszkowe i ciekłe środki gaśnicze opadają i tym samym tracą efektowność gaszenia. Z racji właściwości dielektrycznych aerozolowe systemy gaśnicze w szczególności nadają się do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem (certyfikat do 36 kV) oraz urządzeń komputerowych bez potrzeby ich wyłączania (serwerownie). Do takich celów nie nadają się wodne systemy gaśnicze. Dzięki temu wyeliminowane zostało ryzyko zniszczeń w gaszonym mieniu (np. poprzez zalanie wodą) oraz porażeń elektrycznych. Nie ma także konieczności utrzymywania wysokiej szczelności pomieszczeń dla osiągnięcia skutecznych stężeń gaśniczych. Gaszenie pożarów aerozolami gaśniczymi nie zmniejsza poziomu tlenu w powietrzu.

Generatory Aerozolu mogą działać jako samodzielne urządzenia gaśnicze lub też stanowić część stałego systemu gaśniczego. Są bardzo łatwe w obsłudze. Można je uruchomić:
a) automatycznie:
– sygnałem z czujek dymowych lub temperaturowych i każdej innej
– sygnałem z detektorów ampułkowych
– sygnałem przewodów termoczułych (liniowych czujek ciepła)

b) ręcznie:
– przyciskiem START GASZENIA.

Aerozolowe SUG stanowią generację bardzo efektywnych środków stosowanych do gaszenia wszystkich grup pożarów, z wyjątkiem grupy pożarowej D. Wykonano wiele wdrożeń z ich zastosowaniem, a skuteczność gaszenia została wielokrotnie potwierdzona, gdy zapobiegły ogromnym stratom powstającym w wyniku pożaru. Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i serwisowana instalacja pozwala skutecznie ugasić pożary ze wszystkich grup pożarowych A, B,C i F. Szczególnie ważny dla projektantów jest aspekt poprawnego doboru odpowiednich generatorów aerozolu. Przy projektowaniu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę, czy zastosowany środek gaśniczy aerozolowy posiada badania dla wszystkich wspomnianych grup pożarowych. W przypadku niepotwierdzenia przez jednostkę certyfikującą takiego badania odpowiednim wpisem do certyfikatu może okazać się, że zaprojektowane generatory aerozolu nie będą spełniały wymogów gaszenia lub będą spełniały je w ograniczony sposób. Aerozolowe SUG dystrybuowane przez firmę Nuuxe jako jedyne w Polsce mają certyfikaty wydane zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe jednostki certyfikujące, w tym UL Underwriters Laboratories wydany w USA dla grup pożarowych A, B, C i F.

Kliknij: Oferta by sprawdzić co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.