Kwiecień 6, 2015

Dźwiękowy System Ostrzegawczy – DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy – DSO

Instalacja DSO podobnie jak SSP jest zalecana w obiektach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w § 29. 1. (Dz. U. 2010. Nr.109, poz.719). Ponadto w ramach odstępstwa (Dz. U.2012. nr75, poz.690 z późniejszymi zmianami – § 2. 2 i 3a) na bazie wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy może zaistnieć konieczność zastosowania DSO.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) – Jest to system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np.: pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on możliwość w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SSP) lub manualny (przekazanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, skuteczną i bezpieczną ewakuację osób przebywających w obiekcie. Od zwykłych systemów nagłośnieniowych (PA- Public Address) system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiami odnośnie wymaganych parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną. Dlatego każdy instalowany system DSO czy materiał instalacyjny musi zostać odpowiednio przebadany i posiadać aktualne Certyfikaty i Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Zgodnie z PN-EN 60849 par.4., aby system DSO był w stanie niezawodnie przekazać do zagrożonej strefy sygnały i komunikaty o niebezpieczeństwie w sposób automatyczny lub sterowany przez uprawnioną osobę, system powinien posiadać: ciągły nadzór istotnych elementów i obwodów, możliwość pracy w warunkach awaryjnych, przy częściowym uszkodzeniu, przy braku zasilania podstawowego, przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety: najważniejszy priorytet posiada mikrofon strażaka, następny to automatycznie nadawane komunikaty, a na końcu to ewentualnie nadawany podkład muzyczny, odpowiednia odporność na oddziaływanie warunków środowiska, jak: temperatura otoczenia od -5 °C do +40 °C; wilgotność względna od 25 % do 90% .

Kliknij: Oferta by sprawdzić co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.